Dostępność

Dostępność

„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.  (zwana dalej NSZW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nszw.pl oraz www.bip.nszw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-09-27

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia dotyczą wytycznych dla dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych wymienionych w Załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848). Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do Deklaracji.

 

Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Modyfikacje strony poprzez zwiększanie dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG 2.0 będą sukcesywnie wprowadzane przez redakcję portalu w zależności od dostępności środków finansowych pozwalających na dokonanie stosownych zmian.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Oświadczenie zostało dokonane w formie samooceny przeprowadzonej przez NSZW.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 29.12.2020 r.

  

Inne

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 
Dostępność architektoniczna:

 • Biuro Zarządu – Wrocław, ul. Igielna 13

Wejście do Biura Zarządu dostępne jest od strony ul. Więziennej oraz Rynku. W obu przypadkach istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów – brak dźwigów osobowych i/lub innej formy dźwigu jezdnego zapewniających komfortowe dotarcie do biur.

 • Pion eksploatacji – Wrocław, ul. Fieldorfa 2

Pion eksploatacji zlokalizowany jest w obiekcie szpitala, w którym prowadzi działalność medyczną Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -Centrum Medycyny Ratunkowej. Do pomieszczeń Pionu eksploatacji w szczególności biur możliwe jest dotarcie bez ograniczeń architektonicznych (pochylnie, dźwigi osobowe, drzwi rozsuwane, brak progów przy wejściach, szerokość otworów drzwiowych min. 90 cm). Na terenie okalającym obiekt znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; ponadto istnieje możliwość skorzystania z podjazdu typu kiss&ride w bezpośredniej bliskości wejścia głównego do obiektu.

Możliwy wstęp do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: brak

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • przy pomocy poczty elektronicznej biuro@nszw.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu +48 717359301
 • osobiście lub korespondencyjnie na adres:

„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.

Ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Tomasz Kostowski.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jej elementu. Możliwe jest również zażądanie udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz określenie sposób kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Zgodnie z treścią ww. ustawy, żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, NSZW niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, NSZW zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, żądający może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Lokalizacja 

 

Budynek Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w której zlokalizowana jest siedziba Nowego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.  jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.  

Spółka NSZW nie dysponuje  miejscami parkingowymi. W pobliżu można korzystać z publicznych miejsc parkingowych opisanych poniżej. 

Można wejść z psem asystującym. 

Wejście do budynku jest utrudnione przez stopień i ciężkie żelazne drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Za drzwi wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiego holu głównego. 

Korytarz i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność. 

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne. 

 

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która chce skontaktować się z przedstawicielem Spółki NSZW, proszona jest o złożenie wniosku (pobierz) ze wskazaniem formy komunikacji. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą: 

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:
   Nowy Szpital Wojewódzki sp. z o.o.,
  ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław.
 • wysłać e-mail na adres: biuro@nszw.pl 
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Spółki NSZW w godzinach urzędowania 8:00-15:00 

 

Miejsca parkingowe 

Spółka NSZW nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi. Najbliższe publiczne  miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Kiełbaśniczej i na pl. Solnym. Proponowane trasy piesze z tych lokalizacji do siedziby Spółki NSZW przebiegają w obrębie gęstej zabudowy otaczającej rynek, powierzchnia ulic i chodników jest wyłożona kostką lub płytą chodnikową. 

  

ul. Kiełbaśnicza, parking przy ścianie kościoła św. Elżbiety: Google Maps 

 • Aby dotrzeć do  Spółki NSZW  przy ul. Igielnej 13 kieruj się na południe w stronę Świętego Mikołaja, następnie skręć w lewo w Świętego Mikołaja, potem skręć lekko w prawo w Rynek do przejścia pod budynkiem koło LITERATKI. Skręć w lewo w ulicę Więzienną. Idąc wzdłuż uliczki wnętrza blokowego miejsce docelowe będzie po lewej stronie.  

Pl. Solny, parking przy ścianie kościoła św. Elżbiety:  Google Maps  

 • Aby dotrzeć do Spółki NSZW z pl. Solnego kieruj się na północ w stronę ul. Ruskiej, następnie skręć w prawo pozostając na Placu Solnym, a potem w lewo w Rynek. Idź prosto w kierunku fontanny. Stamtąd kieruj się pod przejście pod budynkiem koło „LITERATKI” w ul. Więzienną.  Miejsce docelowe to kamienica znajdująca się po lewej stronie wnętrza blokowego.